1968
Date: 31-Jan-1968

Madhya Bharat Prantik Shibir in Shajapur.